dilluns, 24 d’agost de 2020

Capitol XXIIII (XXIV). De abstinencia.

Capitol XXIIII (XXIV). De abstinencia.


Perfet deiuni es com lom fora ço es com lo cors deiuna e lom dintre ço es com la anima fa oracio. Oracio acompayada ab deiuni pus leugerament penetra lo cel per lo deiuni e per la oracio la pensa del hom es aiustade als angels e unida ab Deu. Los deiunis son forts armadures contra les temptacions dels dimonis. Per deiunis e oracions son vençuts los diables. Sor amada en Jhesu-Crist vols hoir quina es la cosa que restreny mes la luxuria. Pories tu dir hoc prechte que mo digues. Oges donchs amable sor en Jhesu-Crist sapies que per deiuni la fornicacio es sobrada per deiuni la fornicacio es restreta. Si lo ventre no es sadollat no senyoreiera luxuria lom. La abstinencia venç la carn refrena la luxuria trencha los moviments de la carnalitat. La abstinencia romp la vigor de la fornicacio. Per fam e per set es destruyda la luxuria. Fam e set vençen la luxuria. La pensa que es lassada e agreviada per multitut de viandes destroex la vigor de la oracio. Aytal com es la carn que sta gran temps sens menyar aytal es la anima que no reeb sovin viande de la paraula divinal. Sant Jheronim diu quels deiunis deuen esser moderats per ço que no aflaquesquen massa lo ventrell e la vianda pocha e temprada es profitosa al cors e a la anima. Lo ventre ple de greix no pot nodrir subtil enteniment. Molt mes val reebre tots dies pocha viande que no fa meniar tart e molt. Pocha viande e ventre tostemps famolent valen mes que deiunar tres dies sens menjar e beure. Aquell deiuna be quis abste de tots vicis e de peccats que de viandes no ha bona abstinencia en lo ventre qui es massa sadollat. E per ço diu sant Ysidre que aquell rumina e mastegua tot lo die gualines en la sua pensa qui tot lo die apparella com pora al vespre recomplir lo ventre. Lo ventre buyt fa vinclar hom en la oracio car lo ventre qui es massa ple fa lom dormir massa excessivament no podent be vellar com lo ventre es ple de viandes.
Sor amable prechte que desceques lo teu cors per desig del regne celestial per ço que complesques la paraula del Psalmista dient la mia anima es stada mol assedeiada de Deu e la mia carn ne soste gran set. La carn es assedeiada de Deu com per lo deiuni se abste es desceca. Sor en Jhesu-Crist molt amable creu a mi que si en aquesta mortal vida has perfeta fam e perfeta set de veure Deu per aço seras sadollada en la gloria celestial. La abstinencia dona vida a la anima e mata lo cors. La abstinencia hedifica virtuts en la anima e destroex los vicis del cors. Ab tot nostre studi devem menyspresar la gola de les viandes. Menyspresada deu esser la cobeiança de la gola. Molt devem esquivar la ancia del ventre. Com lo ventre es recomplit desmesuradament lo cors es despertat a luxuria. No devem meniar per recomplir lo ventre mas per ço quel cors sia sustentat. Alli hon lo ventre es replet de viandes alli es inflamat lo foch de luxuria.
Lo cors qui es trencat e macerat per abstinencia no es cremat del foch de luxuria. Aquell richhom (rich-hom en dos lineas) vestit de porpra (púrpura) qui meniava tots jorns habundosament per ço com en lo present mon nos volch abstenir de viandes com fou posat en les flames dinfern no poch impetrar una sola gota daygue la qual demanava. Axi com per la abstinencia totes les virtuts spirituals son rahigades e edificades en la anima axi mateix per lo sadolament de les viandes los vicis son nodrits e encorporats en lo cors. No es qui pusque reebre perfeccio de virtuts si primerament no restreny en si la gola del ventre e per ço los tres infants no cremaren dins lo forn flameiant car servaren abstinencia. Daniel fon desliurat de la bocha dels leons per tal com serva en si abstinencia de viandes. No es qui pusque foragitar de si mateix les tentacions diabolicals si no refrena en si lo apetit de la gola. Poriesme tu dir la mia cara sor - frare meu prechte quem digues en quina guisa castiguare lo meu cors ab abstinencia. - Sor molt amada axi deus tu nodrir lo teu cors per manera que nos orgullesque el deus en tal guisa refrenar que no caia. Axi deus sadollar la carn que servescha e axi la deus castigar ab abstinencia que no perescha. Si tu dones sobergua afliccio a la tua carn lo teu ciutada mates e si la dones a meniar mes que no deus ton enemich nodreix. Sor molt cara en tota abstinencia tua deus observar una cosa ço es que no mates la tua carn e que mates los vicis en tu. Adonchs sor molt amada en Jhesu-Crist castiga lo teu cors ab abstinencia deiuna e abstinte de viandes sia la tua cara grogua e no roia la tua fas no sia vermella mas descolorida sia lo teu cors descecat e no gras lo teu cors no sia gros sino sech e magre. No vulles massa nodrir grassa la tua carn per als vermens menia en tal guisa que tots temps hages talent en tal guisa mastechs que tostemps hages fam lo teu ventre negun temps se recomplescha de viandes soste fam e set fe abstinencia descequet. Creu a mi sor amable que james no poras vençer les temptacions si primerament no castigues lo teu cors ab abstinencia. Molt menjar e molt beure inflamen la luxuria. Sadollament de viandes desperten la luxuria de la carn. La luxuria es tostemps acompayade ab sadollament. Lo fret de les velles appaguen en tu la ardor de la luxuria. Los spirits malignes entren mes alli hon vesen mes vianda e maior exces de meniar e de beure. Sor en Jhesu-Crist molt amada axi com ja te dit si tu vols fugir perfetament a les temptacions de la carn cove quet abstingues no solament de viandes ans ancara de totes delectacions del segle en guisa que apres la present vida te pusques alegrar en lo cel ab los sants angels Amen.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Los comentaris se borren.

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.

Tomo XIII, documentos literarios antigua lengua catalana, siglos XIV y XV

COLECCIÓN DE DOCUMENTOS INÉDITOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA CORONA DE ARAGÓN , PUBLICADA DE REAL ORDEN POR SU CRONISTA D. PRÓSPERO DE BOFARUL...